Početak projekta stručne prakse
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli