Predan prijavni obrazac za financiranje projekta
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli