Promocija projekta u školi stranih jezika ENBE
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli