Studenti Kulture i turizma na terenskoj nastavi
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli